Photo: Kord AS.Photo: Kord AS

Nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

Last updated: 09.02.2016 // Menneskerettighetene er under press mange steder i verden. Samtidig er det dokumentert at selskaper som integrerer menneskerettigheter, høye anti-korrupsjonsstandarder og miljømessige hensyn er mer lønnsomme på lengre sikt.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter har på kort tid blitt en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene. Som et ledd i arbeidet med å styrke innsatsen for menneskerettighetene har regjeringen lansert en nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Regjeringen foreslår i handlingsplanen en rekke tiltak:

  • Sikre større samstemthet og kompetanse om ansvarlig næringsliv i offentlig forvaltning.
  • Vurdere å samlokalisere ressurser fra flere aktører som gir veiledning om næringslivets samfunnsansvar i ett veiledningssenter.
  • Inkludere respekt for internasjonale menneskerettigheter i offentlige kontrakter.
  • Jobbe for at bestemmelser om respekt for menneskerettigheter, herunder ivaretakelse av arbeidstakeres grunnleggende rettigheter og miljø, inkluderes i bilaterale frihandelsavtaler og investeringsavtaler.
  • Prioritere rammebetingelser, institusjonsbygging og utvikling av adekvat lovverk for å sikre menneskerettighetene i prioriterte utviklingsland.
  • Gjennom internasjonalt samarbeid jobbe for at ofre for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd får tilgang til effektiv klagebehandling.
  • Støtte Høykommissæren for menneskerettigheter (OHCHR) i arbeidet med å styrke nasjonale rettssystemer.

Handlingsplanen er en oppfølging av regjeringens melding til Stortinget om menneskerettigheter (Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken).


Bookmark and Share