Norsk statsborgerskap

Sist oppdatert: 27.02.2013 // Informasjon om krav og regler for norsk statsborgerskap.

 

I følge Statsborgerloven, som trådte i kraft 1. september 2006, blir barn med norsk mor eller far alltid norsk statsborger ved fødsel. Dette gjelder uansett om barnet blir født i Norge eller utlandet, og uansett om foreldrene er gift eller ikke.

Den som ervervet norsk statsborgerskap ved fødselen, men som ikke har vært bosatt i til sammen to år i Norge eller til sammen syv år i Norge og andre nordiske land, taper sitt norske statsborgerskap når vedkommende fyller 22 år. Men tap av statsborgerskap etter denne paragraf inntrer ikke dersom vedkommende dermed blir statsløs.

Se utfyllende regler om tap av borgerskap i Statsborgerloven Kapittel 5 - klikk HER.

Les mer om norsk statsborgerskap på UDI sin nettside - klikk HER.

Les mer om personnummer for barn som skal ha pass - klikk HER.

 

Folkeregisteret i Norge

Det er Skatteetaten som er ansvarlig for et fullstendig og oppdatert folkeregister. Folkeregisteret omfatter nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. Les mer:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/

 

Omregistrering av norsk statsborgerskap i Folkeregisteret

Skattedirektoratet i Norge har opplyst at de oppdaterer registeret for norske borgere som utvandret i perioden 1960-1975.

Dersom Skattedirektoratet ikke har tilstrekkelig opplysninger til å fastslå norsk statsborgerskap, vil de automatisk endre statsborgerskap fra «norsk» til «ukjent». Alle borgere som emigrerte i dette tidsrommet, bør derfor kontakte nærmeste norske utenriksstasjon for å få avklart hvordan de står oppført i Folkeregisteret.

For å få utstedt norsk pass kreves det at vedkommende pass-søker er registrert som norsk statsborger i folkeregisteret.  I de tilfeller en person som søker om norsk pass står registrert med statsborgerskap «ukjent», må saken først  tas opp med Skattedirektoratet via en utenriksstasjon.

Norske pass blir kun utstedt på grunnlag av det som er registrert i Det Sentrale Folkeregister (DSF). Det betyr at norske pass ikke kan utstedes for denne gruppen før statsborgerskapet er verifisert.

Søkere som er berørt av ovennevnte må vedlegge til ambassaden:

- Kopi av alle sider i det norske passet

- Opplysninger om foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Les mer om saken - klikk HER.

 

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratet sine nettsider, www.udi.no .


Bookmark and Share